REGULAMIN

§ 1. Definicje

DRUKARNIA REBAN drukarniareban.pl (zwana również na potrzeby regulaminu stroną, serwisem, firmą, usługodawcą, sklepem internetowym, sklepem online) należy do firmy:

Reban 3 sp. z o.o.
ul. Zabłocie 33
30-701 Kraków
NIP: 679 321 49 27

Użytkownik (Klient) jest to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – która korzysta z sklepu internetowego. Korzystanie ze strony wiąże się z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w przypadku złożenia zamówienia Klient zobowiązuje Serwis drukarniareban.pl do podjęcia czynności zmierzających do realizacji zamówionej Usługi.

Usługa – usługa dostępna w Serwisie i realizowana przez drukarniareban.pl

Dane płatnika – dane Użytkownika pozwalające poprawnie przez Serwis drukarniareban.pl wystawić fakturę z tytułu wykonania zamówionych przez Użytkownika Usług.

Umowa realizacji zlecenia – umowa zawierana między Użytkownikiem, a Serwisem drukarniareban.pl, na której podstawie Firma zobowiązuje się zrealizować zamówioną przez Użytkownika Usługę.

Umowa – w celu zawarcia Umowy realizacji zlecenia Użytkownik wypełnia i zatwierdza do realizacji zawarty w Serwisie Formularz Zamówienia odpowiedni dla wybranej usługi. Wprowadzenie przez Użytkownika do Formularza Zamówienia danych, dokonanie płatności i zatwierdzenie wiąże się z zawarciem umowy. Czynności zmierzające do realizacji Usługi są podejmowane przez Usługodawcę tylko w przypadku, gdy umowa ma akceptację obydwu stron. Czas upływający podczas akceptacji dwustronnej nie jest zaliczany do czasu realizacji Usługi. Zawarcie umowy realizacji zlecenia jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Firmę działań mających na celu realizację zamówionych przez Użytkownika Usług.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa sposób korzystania z usług oferowanych w Serwisie, zakres odpowiedzialności Drukarni Reban oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
2. Zamówienie którejkolwiek z oferowanych Usług jest jednoznacznym potwierdzeniem, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.
3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Serwis drukarniareban.pl zastrzega sobie prawo do aktualizowania Regulaminu, ewentualne jego zmiany odnoszą się wyłącznie do przyszłych zleceń.
6. Wszystkie informacje zawarte i wyświetlane poprzez Sklep Internetowy, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3. Rozpoczęcie świadczenia usług

1. Ofertę produktów dostępnych w serwisie można przeglądać anonimowo i bez zobowiązań.
2. Zamówienia w Serwisie można dokonać bez konieczności procedury rejestracyjnej.

§ 4. Przerwanie świadczenia usług

1. Serwis drukarniareban.pl zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia Usług Użytkownikowi, gdy:
a) Użytkownik naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu,
b) Użytkownik podał niepoprawne Dane płatnika,
c) Użytkownik zażądał usunięcia jego Danych płatnika.
2. W przypadku, gdy realizacja zamówionych Usług już się rozpoczęła, Firma ma prawo obciążyć użytkownika pełnymi kosztami realizacji tych Usług.

§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik jest zobowiązany do:
– korzystania z usług zgodnie z określoną w cenniku specyfikacją,
– niezwłocznej aktualizacji swoich danych w trakcie składania zamówienia w przypadku każdej ich zmiany,
– ochrony swojego hasła przed dostępem osób niepowołanych,
– niepodejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników,
– niepodejmowania działań na szkodę innych Użytkowników czy Firmy,
– dokonywania terminowych opłat za zamówione usługi,
– bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi.
2. Użytkownik zamawiając Usługę w Serwisie oświadcza, że posiada pełne prawa do jej realizacji oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich osób trzecich i innych regulacji prawnych obowiązujących w Polsce.
3. W chwili wypełnienia i złożenia do realizacji zawartego w Serwisie Formularza zamówienia Użytkownik wyraża wolę zawarcia Umowy realizacji zlecenia i przyjmuje na siebie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Drukarnię Reban.
Zobowiązanie to zostanie opłacone z góry poprzez płatności oferowane na stronie naszego partnera realizującego płatności – firmę Przelewy24 lub rozliczone w formie ustalonej w odrębnej umowie zawartej dwustronnie na Usługę między Drukarnią Reban a Klientem.

§ 6. Prawa i obowiązki drukarniareban.pl

1. Drukarnia Reban dołoży wszelkich starań, aby Usługi świadczone były w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne, wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższać kwotę należną firmie z tytułu realizacji zamówionych i niewykonanych jeszcze Usług.
2. Serwis drukarniareban.pl nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
– jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o jego koncie i/lub haśle,
– skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią),
– skutki wynikłe z zaprzestania świadczenia Usług lub likwidacji Serwisu,
szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu,
– szkody powstałe w wyniku niezawinionego przez Serwis drukarniareban.pl braku ciągłości świadczenia Usług,
– szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych płatnika przy składaniu zamówienia,
– szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od drukarniareban.pl,
– udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.
3. Serwis drukarniareban.pl zastrzega sobie prawo do:
– zmian niniejszego Regulaminu i cen Usług,
– okresowego wyłączania dostępności usług w ramach Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
– sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn,
– wysyłania na podane przez Użytkownika adresy e-mail komunikatów związanych z funkcjonowaniem usług oraz listów informujących o bieżących działaniach Serwisu drukarniareban.pl związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług,
– zaprzestania świadczenia usług i likwidacji Sklepu internetowego
– odmówienia realizacji zamówienia po przedstawieniu uzasadnienia.

§7 Zmiany w projektach do druku

1. Po przesłaniu i opłaceniu zamówienia nie ma możliwości zmiany pliku projektu na inny. W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania korekty w otrzymanym pliku Drukarnia Reban skontaktuje się z Klientem drogą elektorniczną.

§ 8. Płatności

1. W Serwisie drukarniareban.pl wszelkie płatności dokonywane są z góry. Podmiotem obsługującym płatności online jest firma Przelewy24. Skorzystanie z opcji płatności przez internet i podanie danych osobowych jest koniecznych do przeprowadzenia płatności i złożenia zamówienia. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient i Drukarnia Reban lub do podjęcia działań na żądanie tych osób przed zawarciem umowy. (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Drukarnia Reban nie otrzymuje i nie przechowuje poufnych informacji klientów (takich jak numery kart). W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z płatnościami klient może skontaktować się bezpośrednio z Przelewy24 poprzez formularz: https://www.przelewy24.pl/pomoc/formularz-kontaktowy lub poprzez infolinie dostępną od 8 do 24 pod numerem telefonu +48 61 642 93 44.

§ 9. Termin realizacji

1. Termin realizacji liczony jest od dnia dostarczenia lub akceptacji projektu gotowego do druku. W przypadku konieczności dokonania korekty w pliku (czy to przez Drukarnię Reban czy przez Klienta) czas realizacji liczony jest od momentu otrzymania poprawnego pliku graficznego.
2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od pierwszego dnia roboczego po potwierdzeniu płatności. (Nie dotyczy Klientów posiadających wydłużony termin płatności).
3. Termin nie uwzględnia czasu dostawy przez firmę kurierską (minimum +1 dzień, zgodnie z wybraną opcją dostawy).
4. Podawany czas realizacji może być krótszy.

§ 10 Transport

1. W trosce o bezpieczeństwo towaru, Firma odpowiednio pakuje i zabezpiecza przesyłki.
2. Wysyłka odbywa się w wybrany przy zamówieniu przez Klienta sposób. Dostępne metody przesyłki to: UPS, InPost, paczkomaty.
3. Ceny transportu są obliczane automatycznie przez system zamówieniowy.

§ 11. Korespondencja

1. Klient akceptując Regulamin i rejestrując się wyraża w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204) zgodę na otrzymywanie w formie poczty elektronicznej komunikatów związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego o bieżących działaniach drukarniareban.pl związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług.
2. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej z Serwisu do Użytkownika będą kierowane na adres e-mail zadeklarowany podczas składania zamówienia.

§ 12. Tolerancje i terminowość

1. Dopuszczalne odchylenie pasowania kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: < 0,2 mm.
2. Dopuszczalne odchylenia przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: < ± 2mm
3. Falcowanie – odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania (na każdym złamie): < ± 2mm
4. Perforacja – odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania: < ± 2mm
5. Dopuszczalne odchylenie pionowe pomiędzy okładką i wkładem, oprawa zeszytowa: < ± 1,5 mm; klejona: < ± 2,5 mm
6. Pasowanie rysunku i warstwy lakieru w przypadku lakierowania wybiórczego: < 1 mm
7. Dopuszcza się pasowanie przy druku dwustronnym (awers do rewersu) < 2mm
8. Kolory uzyskane przy wydruku mogą odbiegać tych wyświetlanych na monitorze Klienta (jest to zależne od ustawień monitora i przestrzeni barwnej w jakiej zapisany jest plik).
9. Dopuszcza się różnicę w zamówionym nakładzie +/- %
10. Dopuszcza się opóźnienie w realizacji zlecenia. Klienta zostanie powiadomiony formą elektroniczną o opóźnieniu. Opóźnienie nie przekraczające 3 dni roboczych nie może być podstawą do żądania przez Klienta rabatu na zlecenie realizowane lub przyszłe.

§ 13. Odpowiedzialność za jakość i reklamacje

1. Prace wchodzące w skład zamówienia będą realizowane z nadesłanych plików w takiej formie, w jakie zostały dostarczone, chyba, że dodatkowy zakres prac został uzgodniony podczas zamówienia.
2. Do druku należy dostarczać wyłącznie prawidłowe pliki bez innych zbędnych, które mogły by wprowadzić w błąd Drukarnie Reban i spowodować wydrukowanie nieprawidłowej pracy, za co Serwis nie odpowiada.
3. Użytkownik jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia poprawności (oraz akceptacji lub wskazania nieprawidłowości) wzorów przesłanych przez Drukarnie Reban przed ich realizacją (jeżeli także projekt został zlecony). Firma nie będzie ponosił odpowiedzialności za Usługę zrealizowaną z błędem, który został zaakceptowany przez Klienta. Brak akceptacji lub jej znaczne przedłużanie się z winy Użytkownika może być powodem wydłużenia się terminu realizacji za co Firma nie będzie ponosiła odpowiedzialności.
4. Wzorce w postaci elektronicznej nie są miarodajne i traktowane są jednynie poglądowo.
5. W przypadku kolorów folii (kategorie szyldy, banery, reklamy na pojazdach) obowiązują oznaczenia zgodnie z katalogami producentów takich jak Avery, Oracal. Ikonos.
6. Drukarnia Reban nie odpowiada za wady i opóźnienia zleceń wynikające z niewłaściwego przygotowania plików graficznych do druku przez Użytkownika.
7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek winny być kierowane wyłącznie do firmy kurierskiej. W przypadku dostawy uszkodzonej przesyłki Użytkownik winien odmówić jej przyjęcia lub żądać spisania protokołu szkody od pracownika firmy kurierskiej dostarczającego towar. Ewentualne straty będą pokrywane przez ubezpieczyciela firmy Spedycyjnej. Kopię takiego protokołu należy niezwłocznie przesłać do Drukarni Reban.
9. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone lub zawirusowane będą wstrzymywane do czasu dostarczenia przez Użytkownika plików wolnych od w/w wad, za opóźnienia terminu realizacji tym spowodowane Drukarnia Reban nie odpowiada.
10. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów ze względu na ograniczenia technologiczne muszą być zgłaszane w formie elektornicznej (adres email: rebanzablocie@gmail.com) najpóźniej do 7 dni od chwili ich odbioru. Ich późniejsze zgłaszanie może całkowicie uniemożliwiać rozstrzygnięcie reklamacji lub wiązać się z poniesieniem znacznych dodatkowych kosztów. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanej części towaru i szczegółowy opis zastrzeżeń. Reklamacje nie spełniające tego warunku będą rozpatrywane negatywnie.
11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Drukarnie Reban wiążącego się z rezygnacją z usługi i zwrotem płatności dokonanej przez Klienta – zwrot środków zostanie zrealizowany w tej samej formie, w której klient dokonał płatności w przeciagu 7 dni roboczych.
12. Klient dokonując płatności za wybraną przez siebie usługę w Sklepie Internetowym zleca jej wykonanie i zawiera umowę na realizację projektu, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.

§ 14. Poufność

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis danych osobowych podanych podczas składania zamówienia. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych dostępne są w Polityce Prywatności.
2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityka Prywatności.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Firmę na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
2. W sytuacji uznania na mocy prawomocnego wyroku jednego lub więcej z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022